Exam Schedule

Sn Date Title Remarks Action
1 2079-02-06 Grade 11 Revised Exam Schedule 2079 !!!

Grade 11 Revised Exam Schedule 2079 !!!

2 2078-09-12 Grade_11_Final_Exam_Schedule_2078

Grade_11_Final_Exam_Schedule_2078

3 2078-12-04 Grade 12 Final Exam Schedule 2079 (Batch - 2078)

Grade 12 Final Exam Schedule 2079 (Batch - 2078)

4 2021-09-10 Grade 11 Partial Routine_2078 (Reg. from 70 to 76)

Grade 11 Partial Routine_2078

5 2021-09-01 Grade 12 Exam Schedule, 2078

Grade 12 Exam Schedule, 2078

6 2021-09-05 1st Class Test_Grsde-12

1st Class Test_Grsde-12

7 2021-08-03 Grade 11 Entrance Exam_2078

Grade 11 Entrance Exam_2078

8 2021-07-18 Revised Exam Schedule of Grade 11.

Revised Exam Schedule of Grade 11.

9 2021-04-25 परीक्षा स्थगन सम्बन्धि

यस वीरगन्ज कलेजद्वारा निर्धारित मिति 2078-01-13 गते देखि 2078-01-17 गतेसम्मको सम्पूर्ण (कक्षा ११ र १२) को परीक्षाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

10 2021-04-19 2nd Terminal Exam Schedule

2nd terminal examination of grade 11 & 12 from 2078-01-12

11 2020-12-03 Seat Plan 2077-08-19

Seat Plan of Grade XI Exam 2077-08-19

12 2020-11-01 Grade 11 Final Exam Schedule 2076

Grade 11 Final Exam Schedule, Exam Start From: 2076-08-19

13 2020-10-30 Grade_XII_2077_Exam_Evaluation

Grade_XII_2077_Exam_Evaluation

14 2020-10-01 Grade_XII_2077_Final_Exam_Schedule

Grade_XII_2077_Exam_Schedule

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2020.