Registation & Examination

Sn Date Title Remarks Action
1 2079-02-06 BBS 2nd Year Exam Form Fulfill Notice !!!

BBS 2nd Year Exam Form Fulfill Notice, 2079 !!!

2 2079-02-06 BBS 1st Year Registration Notice !!!

BBS 1st Year Registration Notice 2079 !!!

3 2078-12-10 Grade 11 Registration Form & Grade 12 Exam Form Date Extended up to 2078-12-15.

Grade 11 Registration Form & Grade 12 Exam Form Date Extended up to 2078-12-15.

4 2021-06-22 कक्षा ११ को परीक्षा फारम भर्ने सूचना ।

कक्षा ११ को परीक्षा फारम भर्ने पूर्व सूचना बमोजिम परीक्षा फारम भर्न छुटेका नियमित विद्यार्थीहरुलाई मिति २०७८ अषाढ २५ गते भित्र परीक्षा फारम भरि कलेजको परीक्षा शाखामा बुझाउन सूचित गरिन्छ । 

5 2021-05-23 BBS Exam Form

स्नातक (Bachelor) प्रथम वर्षको परीक्षा फाराम भर्ने अन्तिम मिति 2078 साल जेष्ठ 20 गते सम्म ।

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2020.