Class Schedule

Sn Date Title Remarks Action
1 2079-02-06 Grade 11 Extra Class Notice 2079 !!!

Grade 11 Extra Class Notice 2079 !!!

2 2021-06-29 Grade_XI_Final_Exam_Schedule_2078

Grade 11 Final Examination 2078 Scheduled from 2078-04-05.

3 2021-04-28 BBS Online Class Schedule

BBS Online Class Schedule

4 2021-04-28 Law 11 & 12 Online Class Schedule

Education 11 & 12 Online Class Schedule

5 2021-04-28 Education 11 & 12 Online Class Schedule

Education 11 & 12 Online Class Schedule

6 2021-04-28 Grade 11 Management Online Class Schedule

Grade 11 Management Online Class Schedule

7 2021-04-28 Grade 12 Management Online Class Schedule

Grade 12 Management Online Class Schedule


8 2021-04-26 Online Classes

2078-01-16 गते बिहिवारदेमिति 2078-01-16 गते बिहिवारदेखि सम्पूर्ण कक्षाहरु Online बाट हुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।
खि सम्पूर्ण कक्षाहरु Online बाट हुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ । ID & Password को लागि www.birgunjcollege.com हेर्नू होला ।
9 2021-04-20 2nd Teminal Exam of Grade 11 & 12

Classes Closed for 2nd Termimal Examination from 2078-01-08 to 2078-01-0

10 2020-11-23 Class Postponed

Class Postponed 

2077-08-09, 14, 15 & 16

11 2020-11-04 Physical Class Notice_2077-07-19

Physical Class Notice_2077-07-19

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2020.